ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το LLP και κριτήρια επιλεξιμότητας για τις εκπαιδευτικές συμπράξεις Comenius

Προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του Comenius3 Δεκεμβρίου 2012

Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
Πρώτη προθεσμία:
16 Ιανουαρίου 2013
περαιτέρω προθεσμίες:
30 Απριλίου 2013
17 Σεπτεμβρίου 2013

Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού στο πλαίσιο του Comenius
31 Ιανουαρίου 2013

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα
31 Ιανουαρίου 2013

Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη μεταφορά της καινοτομίας
31 Ιανουαρίου 2013

Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da Vinci) Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ) 1 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Jean Monnet 15 Φεβρουαρίου 2013

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις· Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio· Grundtvig: Εργαστήρια 21 Φεβρουαρίου 2013

Erasmus: Εντατικά προγράμματα (IP), κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και περιόδους άσκησης (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού περιόδου άσκησης κοινοπραξίας Erasmus) και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και εκπαίδευση προσωπικού)
8 Μαρτίου 2013

Grundtvig: Περίοδοι άσκησης σε θέση βοηθού, σχέδια εθελοντισμού για ηλικιωμένα άτομα 28 Μαρτίου 2013

Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευτικές επισκέψεις
πρώτη προθεσμία
28 Μαρτίου 2013
δεύτερη προθεσμία
15 Οκτωβρίου 2013

Εγκάρσιο πρόγραμμα: όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες
28 Φεβρουαρίου 2013

Κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συμπράξεις Comenius
Ελλάδα

1.Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε εκπαιδευτική σύμπραξη Comenius μπορεί να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση εφόσον η προηγούμενη σύμπραξη στην οποία συμμετείχε έχει ολοκληρωθεί εδώ και 3 χρόνια
2.Ένα σχολείο από την Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει σε μια αίτηση. Αν συμμετέχουν 2 ή περισσότερα είναι μη επιλέξιμα
3.Μια αίτηση χρηματοδότησης ανά σχολείο είναι αποδεκτή. Αν ένα σχολείο υποβάλλει παραπάνω αιτήσεις, θα θεωρηθεί μη επιλέξιμο

Εθνικές προτεραιότητες
1.Σχολεία που ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Νόμος 3879/2010) μοριοδοτούνται με 5 μονάδες επιπλέον
2.Εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στις περιοχές Βόρειο-Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία μοριοδοτούνται με 5 μονάδες επιπλέον
3.Εκπαιδευτικές μονάδες για μαθητές με ειδικές ανάγκες μοριοδοτούνται με 3 μονάδες επιπλέον
4.Εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν βραβευθεί σε εθνικούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς μοριοδοτούνται με 2 μονάδες επιπλέον

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2012 09:41

Εμφανίσεις: 30557

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius – Τελευταία Ημερομηνία για το 2012

Πηγή: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης παρέχοντας ευκαιρίες στο προσωπικό για κατάρτιση σε άλλη χώρα από αυτή όπου εργάζεται ή διαμένει. Με τον τρόπο αυτό, δίδεται κίνητρο στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις πρακτικές τους διδακτικές/ καθοδηγητικές/ συμβουλευτικές/ διαχειριστικές δεξιότητες και γνώσεις και να αποκτήσουν ευρύτερη κατανόηση της σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η κατάρτιση θα πρέπει να έχει ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό όσον αφορά στο αντικείμενο και το προφίλ των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων. Αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που υπηρετούν ως Διευθυντές ή ασκούν διδακτικό έργο σε σχολεία επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης Comenius Σχολικές Συμπράξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm αλλά και εκτός αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2012 για δραστηριότητες που ξεκινούν και ολοκληρώνονται στην περίοδο 1/1/2013 – 30/4/2013. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/NACALL_COM.pdf

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2012 09:59

Εμφανίσεις: 30378

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ