ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Καμπουράκης Κωνσταντίνος
2651083891
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΔΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μαρνέλη Βασιλική
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΔΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2651083987
Αρμοδιότητες
- Υπεύθυνη διοικητικής, οικονομικής, παιδαγωγικής στήριξης της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου και των τμημάτων της
- Αποδέκτης αλληλογραφίας υπηρεσίας
- Έγκριση αδειών προσωπικού
- Εκθέσεις λειτουργίας των Διευθυντών Εκπαίδευσης
- Πρόεδρος ΠΥΣΔΙΠ Ηπείρου
- Εκτίμηση αναγκών σε προσωπικό πάσης φύσεως
- Τήρηση και ενημέρωση ανθρώπινου δυναμικού στο site της απογραφής
- Ψηφιακή υπογραφή
- Πιστοποιημένη διαχειρίστρια αξιολόγησης
- Συντονίστρια εξετάσεων Κ.Π.Γ. και Πανελλαδικών
- Τήρηση βιβλίου προσωπικού και Πρακτικών ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου, βιβλίου και αρχείου εμπιστευτικού πρωτοκόλλου


ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κυριαζή Ελένη
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2651083977
Αρμοδιότητες
- Τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των διοικητικών υπαλλήλων της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου
- Υπηρεσιακές μεταβολές διοικητικού προσωπικού
- Μισθολογικές προαγωγές διοικητικών υπαλλήλων
- Aδειες διοικητικών υπαλλήλων, απόλυση λόγω νόσου, διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας
- Aδεια άσκησης ιδιωτικού έργου Συντονιστών Εκπαίδευσης
- Μετατάξεις, Κινητικότητα
- Έλεγχος πλαστών δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και τίτλων
- Αναζήτηση γνησιότητας τίτλων αναπηρίας ΚΕΠΑ
- Πιστοποιημένη Π.Σ.Ε.Α, αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ Ηπείρου
Γουβέλη Εύχαρις
2651083989
Αρμοδιότητες
- Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
- Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
- Ενημερωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς
- Καθοδήγηση Διευθυντών και εκπαιδευτικών σχολείων για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος
- Έκδοση μετακινήσεων-αδειών εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus+
Λιάσκου Ανδρονίκη
2651083988
Αρμοδιότητες
- Αναπληρώτρια προωθήτρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
- Εκδρομές
- ΚΠΕ (ΚΕΑ)
- Αγωγή Υγείας
- ΕΚ.Φ.Ε, Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, σχολικών δραστηριοτήτων
- Εuroscοlα
- Ενημέρωση φορέων για διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων
- Κληροδοτήματα, έπαινοι, υποτροφίες, βραβεία
Τσιούμπου Ευθαλία
2651083894
Αρμοδιότητες
- Εκπαιδευτικά θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Eνισχυτική διδασκαλία
- Eυέλικτη ζώνη
- Oλοήμερα σχολεία, τάξεις υποδοχής, ιδρύσεις-αναστολές-καταργήσεις σχολικών μονάδων Π.Ε., διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας,
- Λειτουργικά και οργανικά κενά Π.Ε.
- Εισηγήσεις για διενέργεια σχολικών μεταβολών
- Eνημέρωση φορέων για σεμινάρια-εκπ/κά προγράμματα, μαθητικούς διαγωνισμούς
- Προϋπηρεσίες των Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Σδούκος Οδυσσέας
2651083973
Αρμοδιότητες
- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
- Aδειες αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου
- Αρχειοθέτηση
- Διεκπεραίωση
Μυλωνά Αντωνία
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2651083984
Αρμοδιότητες
- Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
- Αρχειοθέτηση, διεκπεραίωση εγγράφων
- Θεώρηση φωτοαντιγράφων
- Ηλεκτρονική αλληλογραφία, fax
- Ταχυδρομική αλληλογραφία
Σταυρόπουλος Αναστάσιος
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2651083973
Αρμοδιότητες
- Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
- Διεκπεραίωση εγγράφων
- Ηλεκτρονική αλληλογραφία, fax
- Ταχυδρομική αλληλογραφία
Πορίκη Κωνσταντίνα
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2651083973
Αρμοδιότητες
- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
- Αρχειοθέτηση, διεκπεραίωση εγγράφων
- Ηλεκτρονική αλληλογραφία, fax
- Ταχυδρομική αλληλογραφία


ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Παπαγεωργίου Σωτήριος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2651083970
Αρμοδιότητες
- Σύνταξη προϋπολογισμού, μηνιαίου απολογισμού
- Λειτουργικές δαπάνες για εξετάσεις, διαγωνισμούς
- Ανάθεση και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων
- Ετήσιος προγραμματισμός προμηθειών υπηρεσίας
- Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής υλικών
- Διαχείρηση πιστώσεων
- Διαχείρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, συγκέντρωση και υποβολή των συνοπτικών πινάκων
- Μηνιαία παρακολούθηση των δαπανών, πληρωμών και υποβολή τους στο portal
- Υποβολή μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΠEDIEK και των αναπληρωτών ΕΣΠΑ
- Συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε..
Γιώτης Κωνσταντίνος
2651083978
Αρμοδιότητες
- Πρόσληψη, μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και Κ.Ε.Σ.Υ.
- Λειτουργία μαθητικών κατασκηνώσεων
- Διεξαγωγή μαθητικών σχολικών αγώνων
- Υποβολή δικαιολογητικών δαπανών στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.
- Μισθοδοσία υπαλλήλων μονίμων, αναπληρωτών της Περιφερειακής Δ/νσης και των Κ.Ε.Σ.Υ.
- Υποβολή της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στον ΕΦΚΑ
- Βεβαιώσεις αποδοχών απόδοσης φόρων και συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
- Διαχείριση λογαριασμών e-banking, πράξεις καταλογισμού (ως προς το οικονομικό μέρος)
- Έκδοση βεβαιώσεων αναδρομικών σε ένδικες προσφυγές
Γούλα Βασιλική
2651083970
Αρμοδιότητες
- Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) στους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. των ΚΕΣΥ
- Μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΠΕΔΙΕΚ και των Κ.Ε.Σ.Υ.
- Μεταφορά μαθητών, έκδοση σχετικών αποφάσεων
- Υποβολή της μηνιαίας (Α.Π.Δ.), στον ΕΦΚΑ
- Καταβολή πρόσθετων αμοιβών (υπερωρίες και λοιπές αποζημιώσεις υπαλλήλων)
- Ετήσιο προγραμματισμό για τα υπό προμήθεια είδη της υπηρεσίας και των οργανικών της μονάδων
- Βεβαιώσεις αποδοχών απόδοσης φόρων και συγκέντρωση τιμολογίων
- Τήρηση βιβλίου υλικού της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου
- Υποβολή για εκκαθάριση πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. καθώς και παρακολούθηση των δαπανών
Ζάραγκα Αλεξάνδρα
2651083892
Αρμοδιότητες
- Έκδοση των πράξεων μετακίνησης των στελεχών εκπαίδευσης της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου
- Σύνταξη καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας
- Διαχείρηση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης
- Υποβολή καταστάσεων ταχυδρομικών τελών
- Συμμετοχή στη διενέργεια προσλήψεων, τοποθετήσεων και απολύσεων αναπληρωτών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. από προγράμματα ΕΣΠΑ
- Βεβαιώσεις αποδοχών απόδοσης φόρων και συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
- Υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.
- Αποφάσεις δέσμευσης, ανάκλησης πίστωσης
- Διαχείρηση προσωπικού μητρώου υπαλλήλων ΚΕ.Σ.Υ.


ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κατσάνου Μαρία
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2651083895
Αρμοδιότητες
- Θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο (ΕΣΠΑ),
- Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ (ΕΣΠΑ)
- Συγκρότηση επιτροπών (Ο.Ε.Σ.Α.Δ., Σ.Ο.Δ.Α.Ε., Επιτροπές παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά)
- Μεταβολές σχολικών μονάδων
- Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)
- Μουσικά Σχολεία
- Ολιγομελή τμήματα μαθημάτων Επιλογής και Ομάδων Προσανατολισμού ΓΕ.Λ.
- Σχολικές δραστηριότητες κλπ.
- Εισηγήτρια στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Ηπείρου
Γιάννενα Θηρεσία
2651083976
Αρμοδιότητες
- Γραμματεία Α.Π.Υ.Σ.ΠΕ. και Α.Π.Υ.Σ.ΔΕ. Ηπείρου, Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ και μελών Κ.Ε.Α. Ηπείρου
- Πρακτικά ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου
- Γραμματέας Πειθαρχικού Συμβουλίου (αρμόδια για το τμήμα Α΄)
- Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών ΕΑΕ
- Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Σ.Ε.Ε και αναπληρωτές ΕΑΕ σε Κ.Ε.Σ.Υ)
Κολεγιώργου Ελένη
2651083975
Αρμοδιότητες
- Προτάσεις ιδρύσεων - καταργήσεων Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ
- Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων και τμημάτων συνδιδασκαλίας μαθητών ΕΠΑΛ
- Ανεπαρκής φοίτηση, μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑΛ
- Πρόγραμμα "Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ."
- Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.
- Εκλογές ΠΥΣΔΙΠ
- Aδειες άνευ αποδοχών
- Γραμματεία και θέματα αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Ηπείρου
Κοντοδήμου Αγγελική
2651083983
Αρμοδιότητες
- Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
- Aναγνώριση προϋπηρεσίας, συνάφειας μεταπτυχιακών
- Μισθολογική κατάταξη και χορήγηση Μ.Κ. αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ.
- Aδεια ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε ΕΕΠ, ΕΒΠ
- Οργανικά και λειτουργικά κενά ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ
- Ιδρύσεις, καταργήσεις ΣΜΕΑΕ, Τμημάτων Ένταξης
- Θέματα ΚΕΣΥ
- Στήριξη μαθητών με Σχολικό Νοσηλευτή, ΕΒΠ
- Σχολικά δίκτυα εκπαίδευσης, υποστήριξης (ΣΔΕΥ)
- Γραμματέας Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου
- Αναπληρώτρια Γραμματέας Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής
Λεοντάρη Μαρία
2651083971
Αρμοδιότητες
- Ειδική Αγωγή
- Σύνταξη πινάκων αναπληρωτών ΕΒΠ-ΕΕΠ
- Διαδικασία προσλήψεων, απολύσεων ΕΒΠ-ΕΕΠ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. σε προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.
- Διαδικασία προσλήψεων, απολύσεων ΕΒΠ-ΕΕΠ σε προγράμματα "Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ." (ΜΝΑΕ)
- Τήρηση ατομικών φακέλων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ (από το έτος 2018-2019)
Χαρίτου Πελαγία
2651083989
Αρμοδιότητες
- Διενέργεια των εκλογών για τα Υπηρεσιακά συμβούλια
- Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων και των συμβουλίων επιλογής
- Διενέργεια του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
- Aδειες και εγκρίσεις μετακίνησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης
- Σχολικές βιβλιοθήκες
- Σχολικά βιβλία
Στεργίου Βικτωρία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOY ΔΙΕΥΘΥΝΤH
2651083891
Αρμοδιότητες
- Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή
- Δελτία τύπου
- Εκδηλώσεις ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου
- Παρακολούθηση ημερήσιου τύπου
- Απεργίες
- Καταλήψεις
- Απόδοση δεύτερης ειδικότητας
- Πειραματικά Σχολεία
Παπαδιώτης Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOY ΔΙΕΥΘΥΝΤH
2651083890
Αρμοδιότητες
- Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή
- Παρακολούθηση ημερήσιου τύπου
- Απεργίες
- Καταλήψεις
- Αναπληρωτές ΕΑΕ
- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
- Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου
- Σεμινάρια-ημερίδες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
- Aδειες και μετακινήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
- Aδειες Προϊσταμένων και υπαλλήλων ΚΕ.Σ.Υ.
Κόντου Ευθαλία
2651083975
Αρμοδιότητες
- Προτάσεις ιδρύσεων - καταργήσεων Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ
- Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων και τμημάτων συνδιδασκαλίας μαθητών ΕΠΑΛ
- Ανεπαρκής φοίτηση, μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑΛ
- Πρόγραμμα "Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ."
- Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.
- Aδειες άνευ αποδοχών


ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ)
Παπαγεωργίου Γεωργία
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
2651083979
Αρμοδιότητες
- Μεταθέσεις
- Αποσπάσεις
- Διαθέσεις
- Συμπληρώσεις υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών
- Χορήγηση πιστοποιητικών για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας
- Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) - Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).
Γεωργίου Παναγιώτης
2651083897
Αρμοδιότητες
- Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων - δικτύων
- Μηχανοργάνωση
- Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ιστοσελίδων
- Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών
- Εκπόνηση των προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών
- Απογραφή ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου - Διαχειριστής οργανογράμματος φορέα
- Διαύγεια
- Λειτουργικά - Οργανικά κενά
- Μy-school
- Στατιστικά στοιχεία
- Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
Ντοβώνης Ιωάννης
2651083897
Αρμοδιότητες
- Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων - δικτύων
- Μηχανοργάνωση
- Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση Ιστοσελίδων
- Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών
- Εκπόνηση των προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών
- Απογραφή ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου - διαχειριστής οργανογράμματος φορέα
- Διαύγεια
- Λειτουργικά - Οργανικά κενά
- Μy-school
- Στατιστικά στοιχεία
- Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
Πεππέ Αρετή
2651083898
Αρμοδιότητες
- Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων - δικτύων
- Μηχανοργάνωση
- Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ιστοσελίδων
- Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών
- Εκπόνηση των προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών
- Απογραφή ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου - διαχειρίστρια οργανογράμματος φορέα
- Διαύγεια
- Λειτουργικά-Οργανικά κενά
- Μy-school
- Στατιστικά στοιχεία
- Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
- Ηλεκτρονική χαρτογράφηση σχολικών μονάδων
- Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων - προαγωγές


ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Νέος Κωνσταντίνος
2651083982
Αρμοδιότητες
- Θέματα νομικής φύσεως
- Πειθαρχικά
- Προσφυγές
- Πράξεις καταλογισμού (ως προς το νομικό μέρος)
- Νομική στήριξη στην έκδοση προκηρύξεων
Κουτούβα Λαμπρινή
2651083981
Αρμοδιότητες
- Θέματα νομικής φύσεως
- Πειθαρχικά
- Προσφυγές
- Πράξεις καταλογισμού (ως προς το νομικό μέρος)
- Νομική στήριξη στην έκδοση προκηρύξεων
- Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Νικολάου Βασιλική
2651083981
Αρμοδιότητες
- Θέματα νομικής φύσεως
- Πειθαρχικά
- Προσφυγές
- Πράξεις καταλογισμού (ως προς το νομικό μέρος)
- Νομική στήριξη στην έκδοση προκηρύξεων


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019-2020
Μπέλλος Χρήστος
2651083980
Αρμοδιότητες
- Μεταλυκειακό έτος -Τάξη Μαθητείας