ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

European ProgrammsΓενικά      Πηγή ΙΚΥ www.iky.gr

Από 1/1/2007 ξεκίνησε το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα δια Βίου Μάθησης που καλύπτει τους τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.
Το πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:
Τομεακά προγράμματα:
- Comenius –Σχολική εκπαίδευση
- Erasmus – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
- Leonardo – Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
- Grundtvig- Εκπαίδευση ενηλίκων
Οριζόντιο πρόγραμμα
1. Συνεργασία στον τομέα πολιτικών και καινοτομίας (Επισκέψεις μελέτης κλπ)
2. Προώθηση εκμάθησης ξένων γλωσσών
3. Ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών προτύπων και πρακτικών βασιζόμενες στις ΤΠΕ
4. Διάδοση- Αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Πρόγραμμα Jean Monnet

Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς».
Πιο αναλυτικά :
• Το Πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση σχολικών συµπράξεων, πολυµερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.
• To πρόγραµµα Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στους φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό τους 31 χωρών της Ευρώπης. Οι διάφορες δραστηριότητες κινητικότητας και πολυµερούς συνεργασίας χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η υποστήριξη της δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της συµβολής της ανώτερης επαγγελµατικής κατάρτισης στην προώθηση της καινοτοµίας.
• Το Πρόγραµµα Leonardo da Vinci, καλύπτει τις ανάγκες ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατική εκπαίδευσης και κατάρτισης (εκτός του τριτοβάθµιου επιπέδου), µε την επιχορήγηση πολυµερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας.
• To Πρόγραµµα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτοµίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τοµείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Απευθύνεται σε:
1. Κάθε ίδρυµα/οργανισµό/φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, µη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση.
2. Εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντές και ενήλικες εκπαιδευόµενους φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν τά 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Δηµοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο), οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.
To 2007 ανατέθηκε απο την πολιτική ηγεσία η διαχείριση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» (τομεακά προγράμματα, Erasmus, Comenius, Grundtvig) και από το 2008 και του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci.
Στην ιστοσελίδα www.iky.gr ανευρίσκεται η εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τα ελληνικά έντυπα αιτήσεων για τις αποκεντρωµένες δράσεις του Προγράµµατος.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Υπουργείο Παιδείας: www.minedu.gov.gr
Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: www.iky.gr
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Τα προγράμματα Comenius, Leonardo, Grundtvig και οι Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits) ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και αφορούν την Εκπαίδευση.
Όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν σε δράσεις του
Comenius. Τέτοιες δράσεις είναι οι Σχολικές συμπράξεις, οι συμπράξεις Regio, η κινητικότητα εκπαιδευτικών με την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών και τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις, η ατομική κινητικότητα μαθητών, η δημιουργία σχολείων υποδοχής για βοηθούς μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, πολυμερή δίκτυα κλπ.
Τα επαγγελματικά σχολεία επιπλέον του Comenius μπορούν να συμμετάσχουν σε δράσεις του
Leonardo.
Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας μπορούν να συμμετάσχουν σε
Grundtvig.
Τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν να λάβουν μέρος σε μια
επίσκεψη μελέτης.
Εθνική μονάδα συντονισμού για τις αποκεντρωμένες δράσεις είναι το ΙΚΥ. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι προς το ΙΚΥ κάνετε τις αιτήσεις χρηματοδότησης και εκεί αξιολογούνται. Για κάθε δράση υπάρχουν συντονιστές στο ΙΚΥ.
Παράλληλα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάρχουν
προωθητές αυτών των προγραμμάτων με κύριο έργο την ενημέρωση ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω από τις δράσεις αυτές, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη συμβολή στη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ