Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) Ηπείρου

Oδηγίες για την υποβολή αίτησης προς την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) Ηπείρου

Συμπληρώνετε:

  1. την Αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Α. Ηπείρου
  2. την Υπεύθυνη Δήλωση προς την Ε.Δ.Ε.Α. Ηπείρου, που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αναγράφεται στην αίτηση το σχολείο, η τάξη φοίτησης, η επαναφοίτηση και σε περίπτωση αλλαγής σχολείου (από Νηπιαγωγείο σε Δημοτικό, από Δημοτικό σε Γυμνάσιο ή από Γυμνάσιο σε Λύκειο) να αναγράφονται και οι δύο σχολικές μονάδες.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021, η προθεσμία αίτησης προς την Ε.Δ.Ε.Α. ορίζεται εντός τριάντα (30) ημερών, από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕΔΑΣΥ.

Συμπληρωματικά, μπορείτε να καταθέσετε επιπλέον δικαιολογητικά (π.χ. γνωματεύσεις από Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή από ιδιωτικούς φορείς).

Για να είναι έγκυρη η αίτησή σας, πρέπει να αποστείλετε απαραίτητα:

  • τη συμπληρωμένη αίτηση, υπογεγραμμένη
  • την Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη, και
  • την Έκθεση Αξιολόγησης-Γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ/ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ

   στην Ταχυδρομική  Διεύθυνση (συστημένη επιστολή): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                   ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 146, Τ.Κ. 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ