ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

17-09-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14-09-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

                                                                  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, όπως υποβάλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους από την Δευτέρα 21-09-2020 έως και την Τετάρτη 23-09-2020, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στο ως άνω σχετικό.

 

            Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μας αποστείλουν έως την Πέμπτη 24-09-2020 :

Α.  Έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας (Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας, αντίστοιχα) και

 

Β. Την πρότασή τους για έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση, προκειμένου να οριστεί ως Συντονιστής Κολύμβησης.

Οι αποφάσεις για τη διάθεση/απόσπαση των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και ο ορισμός για τη θέση του Συντονιστή Κολύμβησης υπογράφονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου.

 

                                                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ