20-08-2021 Πρόσκληση της ΔΕΠΠΣ για αποσπάσεις και προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

 Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://depps.minedu.gov.gr/?p=10697