12-10-2023 Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίου/-ας Διευθυντή/-ντριας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, κατόπιν επαναπροκήρυξης