28-12-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

     Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ), ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022, προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ).

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές/ντριες των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη:

www.iep.edu.gr/services/pepal_directors,