17-01-2023 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απορριφθεί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες:

 Από Τετάρτη, 18/01/2023 έως και Παρασκευή, 20/01/2023.

Οι υποψήφιοι, στο ΠΥΜ των οποίων δεν αναφέρεται ότι έχουν πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή έχουν αναρτήσει βεβαίωση ΤΠΕ διαφορετικού επιπέδου, καλούνται στη διαδικασία της ένστασης να υποβάλουν την πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου.