09-08-2023 Ανακοίνωση σχετικά με τους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Ανακοινώνουμε ότι οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν αμέσως μετά την κύρωση τους από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., μόλις αυτή συγκροτηθεί, δηλαδή μετά τις 21/08/2023, σύμφωνα με την πρόσκληση με Αριθ.πρωτ. 88634/Δ6/4-8-23.