10-04-2018 Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το διδακτικό έτος 2018-2019.

 

Από τις 16 έως τις 27 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ&ΕΒΠ) σχολικού έτους 2018-2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι  που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό έτος 2017-2018 δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία έχουν ήδη υποβάλει.

Υποβάλλουν υποχρεωτικά μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση –Δήλωση προτιμήσεων
  • Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία ( π.χ Α.Δ.Τ., δ/νση κατοικίας κτλ) αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.
  • Τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση για την αναζήτηση των πιστοποιητικών για τις ιδιότητες της αναπηρίας, του γονέα ανάπηρου /ων τέκνου/ων, της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας.
  • Οποιοδήποτε άλλο νεοαποκτηθέν δικαιολογητικό (πχ βεβαιώσεις προϋπηρεσίας –ένσημα ΙΚΑ, βεβαίωση ανανέωση εγγραφής στην ΕΝΕ,Π.Σ.Ε.Υ, Π.Σ.Φ κτλ)

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται είτε  αυτοπροσώπως ( ώρες  9.00πμ-14.00μμ), είτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Προσοχή!  Στην  Υπεύθυνη Δήλωση  που ακολουθεί την Αίτηση-Δήλωση πρέπει να συμπληρώνονται τα απαραίτητα –κάθε φορά- τετραγωνίδια από τον υποψήφιο, καθώς η έλλειψη συμπλήρωσής τους είναι λόγος απόρριψης ανεξάρτητα από την πληρότητα των λοιπών στοιχείων.

Προς αποφυγή λαθών , επισημαίνουμε ότι στην Αίτηση-Δήλωση Υποψηφίου  ΕΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στο πεδίο : ¨Περιφ.Διεύθυνση Εκπαίδευσης ( αίτηση υποψηφιότητας για το διδι.έτος 2017-18)…¨, πρέπει να συμπληρώσετε την ΠΔΕ στην οποία υπηρετήσατε κατά το διδακτικό έτος 2017-18, προκειμένου να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα οι συνάφειες των μεταπτυχιακών τίτλων από τις άλλες  ΠΔΕ της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας ΠΔΕ επισύρει τη διαγραφή των υποψηφίων από όλους τους πίνακες των ΠΔΕ.