04-10-2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023-2024

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ ) κλάδων  ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ

 

 Α.  Οι αναπληρωτές -τριες μέλη ΕΕΠ κλάδου  ΠΕ23 (Ψυχολόγων) και  ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) που έχουν προσληφθεί στα ΣΔΕΥ αρμοδιότητας μας παρουσιάζονται και αναλμβάνουν υπηρεσία στο ΚΕΔΑΣΥ στο οποίο υπάγεται το ΣΔΕΥ τοποθέτησης τους, αφού πρώτα δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολικη μονάδα -έδρα του ΣΔΕΥ) προκειμένου να τοποθετηθούν ,αποκλειστικά την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023.

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Ηπείρου οι τοποθετήσεις.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει από την Τρίτη 10/10/2023 έως και τη Τετάρτη 11/10/2023 ακολουθώντας την διαδικασία των ψηφιακών συμβάσεων.

 

Συγκεκριμένα :

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 13.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ Ηπείρου. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Για την είσοδο τους στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης , οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους, τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.

 

 

Τα βήματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται έχουν ως ακολούθως:

Βήμα 1- Δήλωση κενών

Οι αναπληρωτές (μόνο) που προσλαμβάνονται στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολική μονάδα -έδρα του ΣΔΕΥ).

Βήμα 2 Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν μέσω νέου μηνύματος SMS, για το σχολείο ( έδρα του ΣΔΕΥ). Θα μεταβούν όμως για ανάληψη υπηρεσίας στο ΚΕΔΑΣΥ στο οποίο υπάγεται το ΣΔΕΥ τοποθέτησης τους.

Βημα 3.Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στα ΚΕΔΑΣΥ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

  • Αν κάποιος υποψήφιος δεν αποδέχεται την πρόσληψη, παρακαλείται να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής της πρόσληψής του ως αναπληρωτής ΕΑΕ/ΕΕΠ κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Β.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

Κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες)

1) Πτυχίο

2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

3) Αποδεικτικό Α.Μ. ΙΚΑ

4) Αποδεικτικό ΑΦΜ

5) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (μόνο οι έγγαμοι ή/ και με ανήλικα τέκνα).

7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητος λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)

8) Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου  μετάφραση, και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ) (εις διπλούν)

9) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (για τα μέλη ΕΕΠ)

10) Ταυτότητα μέλους /Βεβαίωση ιδιότητας μέλους συλλόγου ή κλάδου (για τους κλάδους ΕΕΠ : ΠΕ25-ΠΕ28-ΠΕ29-ΠΕ30)

11) Βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας (αν απαιτείται)

12) Πρόσφατες γνωματεύσεις

  • Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου, είτε ιδιώτη
  • Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού,  είτε του δημοσίου, είτε ιδιώτη

οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

13) Για τους άρρενες εκπαιδευτικούς , πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 Γ. Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη:

      α) Τα σχετικά ένσημα ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύει ότι για το χρονικό διάστημα που προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ο ενδιαφερόμενος ήταν ασφαλισμένος

      β) Υπεύθυνη δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης

       γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

       δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του αρθρ. 7 του Ν. 4354/2015.

   Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

  • Προϋπηρεσίες που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν προσμετρούνται για μισθολογική εξέλιξη.

Προσοχή. Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ/ΕΕΠ συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για κάθε σχολ.ετος χωριστά επικαλούμενοι τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας όπως έχουν καταχωρισθεί στον ΟΠΣΥΔ, χωρίς να απαιτείται  η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων σύμφωνα με τον (Ν.4823/3-8-2021). Απαιτείται μόνο η προσκόμιση βεβαιώσεων προϋπηρεσιών που δεν έχουν καταχωρισθεί στον ΟΠΣΥΔ (για να διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος γνησιότητας), καθώς και η προϋπηρεσία 2022-2023.

  Δ.  Δικαιολογητικά αναγνώρισης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου

                                        για μισθολογική εξέλιξη:

 

  • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα
  • Αναλυτική Βαθμολογία

( Σε περίπτωση ξενόγλωσσου  τίτλου , απαιτείται και η μετάφραση αυτών καθώς επίσης και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

         

           ΠΡΟΣΟΧΗ:

          ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ:

  • Η πράξη ανάληψης
  • Οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη
  • Οι αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού η διδακτορικού τίτλου για μισθολογική αναγνώριση

Σας ευχαριστώ  εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Καλή σχολική χρονιά.

Πληροφορίες στο τηλ 26510 83971 (Λεοντάρη Μαρία) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :

Τα σχετικά έντυπα πρόσληψης παρέχονται στους αναπληρωτές από το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψης τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης_πρόσληψης