26-11-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

      Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για πλήρωση με επιλογή της θέσης του Συντονιστή της Π.Δ.Ε.  Ηπείρου για τη Μαθητεία και θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για τη Μαθητεία.

Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΑ

1

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

187520

ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

11:00 -11:20

2

ΚΟΝΤΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

191882

ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

11: 30 -11:50

3

ΚΑΨΑΣΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ

229635

ΠΕ 87.02  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

12:00-12:20

4

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

192305

ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

12:30-12:50

5

ΠΑΝΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

200654

ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

13:00-13:20

Οι συνεντεύξεις  θα διεξαχθούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8- 11-21 (ΑΔΑ : Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την είσοδό τους στην Υπηρεσία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους :

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α.
  • Πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α.
  • Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό covid 19 (PCR ή rapid test) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α.