Ορισμός χώρου και ημερομηνίας πρόσκλησης σε συνέντευξη υποψηφίων για τη θέση του Συντονιστή της Π. Δ. Ε. Ηπείρου για τη Μαθητεία και των θέσεων Υπευθύνων των Δ. Δ. Ε. Ηπείρου για τη Μαθητεία