ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ


Δωρεάν έλγχος Covid

10-07-2019 Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στο πλαίσιο προσκλήσεων ενδιαφέροντος για απόσπαση, μετακίνηση ή τοποθέτηση στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

Μετά το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 14/06/2019 που μας απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, το οποίο αναφέρει:

«Με την έκδοση του ΠΔ56/11-6-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.», τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 28 του ν.2190/94 περί απαγόρευσης έκδοσης των πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.  Η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξης μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις.  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής. Με βάση τα ανωτέρω, η υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εκπ/κών, στο πλαίσιο «ανοικτών» προσκλήσεων διακόπτεται από τις 11 Ιουνίου 2019 και θα συνεχιστεί αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.»,

σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης (09-07-2019), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων για απόσπαση, μετακίνηση ή τοποθέτηση στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Ηπείρου θα συνεχιστεί για οχτώ (08) ημέρες, ήτοι από 10-07-2019 έως και 17-07-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και οι υπαγόμενες στην ΠΔΕ Ηπείρου υπηρεσίες, οφείλουν να διαβιβάσουν τις τυχόν υποβληθείσες σε αυτές αιτήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, με ημερομηνία παράδοσης το αργότερο έως τις 23-07-2019, τόσο για την με αριθ. πρωτ. Φ.11.2/5537/07-06-2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου», όσο και για την με αριθ. πρωτ. Φ.48/5538/07-06-2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση, μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου».

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ