Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό των επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΕ (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και ΔΕ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηπείρου, όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης