Εκπαίδευση

17-01-2023 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

  • Γράφτηκε από τον/την Super User
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Εμφανίσεις: 546

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απορριφθεί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες:

 Από Τετάρτη, 18/01/2023 έως και Παρασκευή, 20/01/2023.

Οι υποψήφιοι, στο ΠΥΜ των οποίων δεν αναφέρεται ότι έχουν πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή έχουν αναρτήσει βεβαίωση ΤΠΕ διαφορετικού επιπέδου, καλούνται στη διαδικασία της ένστασης να υποβάλουν την πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου.

28-12-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

  • Γράφτηκε από τον/την Super User
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Εμφανίσεις: 336

     Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ), ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022, προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ).

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές/ντριες των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη:

www.iep.edu.gr/services/pepal_directors, 

 

 

28-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑ Ι ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  • Γράφτηκε από τον/την Super User
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Εμφανίσεις: 433

   Tροποποιεί την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριών προτύπων και πειραματικών σχολείων (ΑΔΑ:ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.»

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ),μετά την ανακοινοποίησή της στις 14.12.2023.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από Ι.Ε.Π./Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ή

https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλουν μία (1) αίτηση για μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μέχρι πέντε (5) συνολικά Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλογής τους με σειρά προτίμησης για τοποθέτηση.